Enfilade

Exhibition | Bernard Picart: Cérémonies et coutumes religieuses

Posted in exhibitions by Editor on August 13, 2013

From the National Gallery in Prague:

Bernard Picart: Slavnosti a náboženské zvyky národů celého světa
Schwarzenberg Palace, Prague, 1 July — 7 October 2013

Curated by Dalibor Lešovský

2016-picart_kabinet_019Bernard Picart (1673–1733) byl francouzský rytec, který většinu svého života strávil v Holandsku. Přestože byl autorem řady knižních ilustrací, zcela nezastupitelné místo v jeho tvorbě zaujímá soubor grafik pro knihu Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (Slavnosti a náboženské zvyky národů celého světa) [1723–43]. V knize, která se nevěnovala pouze zvykům a tradicím spojeným s duchovním životem monoteistických kultur, s nimiž se grafik mohl seznámit v evropském prostředí, byl věnován velký prostor i náboženským zvyklostem amerických Indiánů, Afričanů, Indů, Číňanů, ale také některým evropským herezím. Přestože Picart nikdy neopustil Evropu, přispěl svými formálně i obsahově nesmírně poutavými ilustracemi ke vzniku díla, které se stalo prvním univerzálním přehledem světových náboženství.

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Translation via Google . . .

Bernard Picart (1673–1733) was a French engraver, who spent most of his life in Holland. Although he was the author of numerous book illustrations, completely irreplaceable in his work occupies a set of prints for the book Ceremonies coutumes Religieuses et de tous les Peuples du monde (Festivals and Religious Customs of Nations around the World) [1723–43]. In the book, which is not only on customs and traditions associated with the spiritual life of monotheistic cultures with which the graphics can get to know the European environment has ample space and religious practices of Native Americans, Africans, Indians, Chinese, but also some European heresies. Although Picart never left Europe, contributed their form and content extremely eye-catching illustrations of the works, which became the first universal overview of world religions.

%d bloggers like this: